Công nghệ không gian địa lý: Tính toán, dự đoán và hỗ trợ ứng biến với các thảm họa