Viễn thám phát triển như thế nào cùng với những tiến bộ của công nghệ?