Ảnh vệ tinh tiết lộ động đất ở Maroc khiến mặt đất xê dịch 15cm