Vai trò quan trọng của dữ liệu không gian trong tiêm chủng COVID-19