Ảnh vệ tinh SAR của ICEYE sẽ cung cấp trực tiếp cho Ukraine