Ứng dụng viễn thám quản lý nhà nước đóng vai trò then chốt