Ứng Dụng Ảnh Vệ Tinh Trong Phát Hiện Và Phân Loại Vết Dầu Tràn Trên Biển