Ứng dụng GIS trong công tác quản lý và hoạch định chính sách