Ứng dụng công nghệ GIS trong dự báo xói lở, biến đổi lòng dẫn trong sông